Produkty a služby » Vlastnosti materiálů » Prediktor termofyzikálních vlastností ocelí

Programový modul TPROP

Výpočet termofyzikálních vlastností ocelí z jejich chemického složení

Programový modul počítá teplotní závislosti

  • »měrného tepla (Jkg-1K-1)
  • »tepelné vodivosti (Wm-1K-1)
  • »hustoty (kgm-3)
  • »součinitele teplotní roztažnosti (K-1)
  • ocelí z jejich chemického složení.

Tyto fyzikální veličiny mají zásadní význam při výpočtech teplot plechů nebo pásů v každém průchodu. Zvláštní důležitost při přepočtu teplých a studených rozměrů má součinitel teplotní roztažnosti, například při výpočtu tloušťky plechu po teplotní prodlevě při reverzním válcování. Pro popis termofyzikálních veličin v oblasti fázové přeměny byly použity dvě kvadratické násadové funkce.

Programový modul TPROP

Průběh naměřeného (modrý) a vypočítaného (červený) součinitele teplotní roztažnosti v závislosti na teplotě